PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gıda-Tarım-Hayvancılık Mevzuatı; Kanun, Tüzük ve Yönetmelik 1. Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri Tebliğine Ek (23/03/2011)
 2. 25/03/2011 Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Yön.
 3. 01/04/2011 Gıdalarda Etiketleme Kuralları 2002/58'e Ek
 4. 5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU 11/6/2010
 5. 02/05/2011 Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçlarının Sınıflan
 6. 04/05/2011 Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçlarının Sınıflan
 7. 09/06/2011 Gıda Mühendisleri Müşavirlik Hizmetleri Ücret Yönetmeliği
 8. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
 9. 17/06/2011 Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışı Hk.Yön.Değ.
 10. 05/07/2011 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hk. Yön. Değ.
 11. Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 12. Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma U
 13. TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KURŞUN, KADMİYUM, CİVA VB. TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALAR
 14. TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDAKİ MİKOTOKSİN LİMİTLERİ
 15. TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA PESTİSİT KALINTILARININ RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE A
 16. KHK/651 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri HakkINDA
 17. Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik
 18. Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Hasta
 19. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
 20. İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme
 21. ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
 22. TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 23. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usu
 24. Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan
 25. Arıcılık Yönetmeliği
 26. Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
 27. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
 28. Bitki Karantinası Yönetmeliği
 29. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 30. Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği
 31. Kanatlı Tifosu ile Kanatlılarda Pullorum Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Y
 32. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmas
 33. GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ (17 Aralık 2011 Resmî Gazete Sayı : 28145)
 34. GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK 17.11.12
 35. Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında
 36. Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği
 37. Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hak. Yönet
 38. Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik
 39. Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik
 40. İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği
 41. Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkınd
 42. Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik 23 Aralık 2011 CUMA
 43. GIDA VE YEMİN RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK
 44. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
 45. 2011/2568 Yem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 46. Yem Hijyeni Yönetmeliği 27 Aralık 2011 Tarihli ve 28155 Sayılı Resmî Gazete
 47. Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik
 48. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme
 49. TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI
 50. TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ
 51. TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİ
 52. TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ
 53. TÜRK GIDA KODEKSİ HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ
 54. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ
 55. TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ
 56. TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ
 57. TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE
 58. GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE
 59. GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
 60. Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul
 61. Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği
 62. 011/2607 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kal
 63. Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin
 64. Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları ile Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Y
 65. Derilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması Ambalajlanması ve Depo
 66. TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMEL
 67. Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelikte
 68. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
 69. Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Da
 70. Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 71. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelik
 72. Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında
 73. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiy
 74. GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
 75. İŞLETME KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ
 76. Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 77. ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI, YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 78. TOHUMLUK SERTİFİKASYON İŞLEMLERİNDE YETKİ DEVRİ DAİR YÖNETMELİK
 79. Tohumluk Kontrolör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 80. Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Y
 81. Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddeleri
 82. Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yön
 83. İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine D
 84. Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik
 85. Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişik
 86. Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi
 87. Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik
 88. Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında
 89. GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLA
 90. PEPİNO MOZAİK VİRÜSÜ İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK
 91. Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişikl
 92. Batı Mısır Kök Kurdu ile Mücadele Hakkında Yönetmelik
 93. Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl
 94. Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmel
 95. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esasla
 96. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esasla
 97. Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Ya
 98. Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişi
 99. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte 10 Ocak 2013
 100. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıl
 101. Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 102. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esasla
 103. Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulma
 104. Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
 105. Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi
 106. Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde D
 107. Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde De
 108. Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulma
 109. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği
 110. Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dai
 111. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin
 112. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılm
 113. Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 114. Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinde Verilen Çalışma İznine Ait İşletmeler İçin Al
 115. Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Da
 116. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hi
 117. Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırıl
 118. Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 119. Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 120. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planının Kabulü Hakkında Kar
 121. Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yap
 122. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği
 123. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
 124. Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddeleri
 125. Çay Bahçesi Kuracak Olanlara Ruhsatname Verilmesinde Uygulanacak Esaslara Dair Y
 126. HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ
 127. Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
 128. Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişikli
 129. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
 130. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmel
 131. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esasla
 132. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine
 133. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esasla
 134. Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönet
 135. GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPI
 136. Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetm
 137. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
 138. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılm
 139. Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği
 140. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Yapılacak
 141. Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenle
 142. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 143. İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖ
 144. İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme
 145. ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
 146. GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞ
 147. Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul
 148. Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dai
 149. Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 150. Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Deği
 151. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dai
 152. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö
 153. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmel
 154. Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 155. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın
 156. TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ
 157. Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Pr